คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2548 มีประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงจัดตั้งส่วนราชการที่มีฐานะ เทียบเท่ากอง ดังนี้

  1. สำนักงานอธิการบดี
  2. คณะครุศาสตร์
  3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  5. คณะวิทยาการจัดการ
  6. คณะวิทยาศาสตร์
  7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
  9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  10. สำนักศิลปและวัฒนธรรม

     จากประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ทำให้มีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง โดยใช้ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ ที่เคยอยู่ในโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาดำเนินงาน มี รศ.บุญชัด เนติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งคณบดี ที่ได้จากการสรรหาตามระเบียบสภามหาวิทยาลัย

     ในปีการศึกษา 2548 นี้ มีการขอเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ค.ม.) ในปีนี้ได้เปิดสอน ระดับปริญญาตรี เพิ่มคือ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการผลิต ด้านการพัฒนาหลักสูตรในปี 2548 ได้พัฒนาหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4 ปี) ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยี การผลิต

     ปี พ.ศ. 2549 เริ่มใช้หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วท.บ.4ปี) ที่พัฒนาขึ้นใหม่รับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขณะเดียวกันก็ยังคงรับนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ถึงแม้จะมีการแบ่งส่วนราชการภายในคณะแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถดำเนินการได้ยังคงบริหารงานแบบเดิมและใช้บุคลากรเดิมต่อไป

© 2014 ITech Lampang Rajabhat University. All rights reserved.