ข้อมูล สาขาที่เปิดสอน

ลำดับ สาขาที่เปิดสอน ระดับการศึกษา
05346.4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับปริญญาตรี
05346.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ระดับปริญญาตรี
05346.1 สาชาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ระดับปริญญาตรี
05346.6 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ระดับปริญญาตรี
05346.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ระดับปริญญาตรี
05346.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี
05346.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี
05346.8 สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ระดับปริญญาตรี
05346.9 สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ ระดับปริญญาตรี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ระดับอนุปริญญา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) ระดับอนุปริญญา

© 2014 ITech Lampang Rajabhat University. All rights reserved.