Welcome

 

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  


**** ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย นะคะ ***

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ตรวจสอบรายชื่อ
https://rb.gy/gx11qj
ให้นักศึกษามาขอรับหลักฐานการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

 

 -:- ข่าวสารกิจกรรมสาขา -:- 


เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2564

สาขาวิชาได้จัดโครงการบูรณาการเรียนการสอน การวิจัยฯ ในการอบรมหัวข้อ การเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ในรูปแบบออนไลน์ วิทยากรคือ นายศุภกิจ แซ่หย่าง

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปีการศึกษา 2564
รูปแบบออนไลน์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

 

 

 

 


 

 

 

 

เพิ่มเติม : > https://www.facebook.com/softengthai