ชื่อหลักสูตร

 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Energy Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Energy Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.S. (Energy Technology)

 

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ