สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ 
ขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉 กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการเซรามิกส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์  


**** ขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วย นะคะ ***

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ตรวจสอบรายชื่อ
https://rb.gy/gx11qj
ให้นักศึกษามาขอรับหลักฐานการศึกษา
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

 

     

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/CERAMICSLPRU