ITECH KM 2560 GOV

 

แนวปฏิบัติที่ดี

 

แสวงหาเครือข่าย ทั้งภายในและภายนอก (แบบเพื่อนช่วยเพื่อน)

สกัดโจทย์ (จากภาคอุตสาหกรรม/หน่วยงานที่สนใจ)

 

 

วิธีดำเนินการ

 

   • สอบถามภาคอุตสาหกรรม เพื่อขอศึกษาดูงาน หาโจทย์
   • หาทีมเพื่อลงพื้นที่ดูงาน
   • กลับมาแลกเปลี่ยนประเด็นเพื่อสกัดโจทย์

 

 

5 comments

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์

  ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีครับ ตอนเขียนงบ วช. 62 ได้ลงพื้นที่วิจัยในภาคอุตสาหกรรม แล้วนำมาสกัดเป็นโจทย์วิจัย นอกจากนี้ยังเกิดการรวมทีมวิจัยเกิดขึ้นอีก จึงนำแนวทางการแลกเปลี่ยนประเด็นงานวิจัยสกัดเป็นชุดโครงการ 1 ชุดโครงการวิจัย

 2. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์

  จากเครือข่ายจากเพื่อน ทำให้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟังการแลกเปลี่ยนของเพื่อนนักวิจัยและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจุดประกายแนวคิดทำให้ได้ประเด็นเล็กๆ มาคิดต่อเพื่อหาแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

 3. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ

  ยังไม่ได้นำประเด็นดังกล่าวไปปรับใช้ เนื่องจากโอกาสที่เหมาะสมยังไม่มีครับ

 4. ณรงค์ เครือกันทา

  เชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมทุนวิจัยจากภาครัฐ เช่น สกวฝ่ายอุตสาหกรรม ( http://industry.trf.or.th/ ) เพื่อให้ภาคประกอบการและนักวิจัยได้รับทุนสนับสนุนในการดำเนินงานอีกช่องทางนึง

 5. ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

  การหาแหล่งทุนวิจัยเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ก็สามารถผลิตโครงการฯที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน

Leave a Reply

Your email address will not be published.