ITECH KM 2560 STAFF

แนวปฏิบัติที่ดี

  1. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ

1.1 การประชุมวางแผนการดำเนินงาน

1.2 การประสานงานและทำหนังสือเชิญ  ขอความอนุเคราะห์ และขออนุญาตในกรณีต่าง ๆ

1.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ

1.4 จัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ อาหารว่าง อาหารกลางวัน  เครื่องดื่ม ฯลฯ

1.5 จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.6 จัดเตรียมสถานที่

  1. การดำเนินโครงการ

         2.1 จัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม

2.2 ประสาน  ติดตาม  ผู้เข้าร่วมโครงการ/ วิทยากร

2.3 ดำเนินโครงการตามลำดับพิธีการในกำหนดการ

2.4  การเก็บข้อมูลแบบประเมินโครงการ

  1. การสรุปโครงการ

รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  สรุปและรายงานผลตามแบบฟอร์มสรุปโครงการ

4 comments

  1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดี สามารถทำงามได้เป็นลำดับขั้นตอน และลดข้อผิดผลาดลงได้

  2. ได้นำแนวปฏิบัตินี้ไปใช้ในการจัดอบรมที่ได้รับผิดชอบ ทำให้ได้มีการวางลำดับในการดำเนินงาน และสามารถดำเนินโครงการบรรลุล่วงไปได้ด้วยดี

  3. เป็นมาตรฐานที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติ การวางแผนและดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดความผิดพลาดน้อย

  4. ได้นำเทคนิคการดำเนินโครงการ มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการของสาขาวิชา ทำให้ลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน และทำให้การดำเนินงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.