web analytics

งานวิชาการ

เอกสารข้อมูลงานวิชาการ

Link ส่ง มคอ.และ มคอ.4

Link ส่ง มคอ.และ  มคอ.6

กำหนดการที่ปรึกษาออนไลน์

แบบฟอร์มต่าง ๆ

Link ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

จัดทำโดย
นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
E-mail : essd.do.itech@g.lpru.ac.th
โทร. 054-237-399 ต่อ 1303

X