test

แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 63
[ คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ตามปีงบประมาณ 63
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แบบข้อตกลงภาระงาน
[คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

➲ ประกาศ-คัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562  16/12/2562

ประกาศแนวการกิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา 2562


➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (มหาวิทยาลัย) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้)

เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้) ปรับปรุงข้อมูล : 21/01/2562

 

➲  ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ งบเงินรายได้ (คณะ) ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) ฉบับที่ 2 )

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (งบเงินรายได้) เอกสารประกอบ (งบเงินรายได้) ! (ปรับปรุงแบบฟอร์ม 25/08/63

ประกาศการศึกษาวิจัยโดยใช้ทุนส่วนตัว  ประจำปี 2563 

ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย (ทุนส่วนตัว)

เอกสารประกอบ (ทุนส่วนตัว)


งานสื่อสารองค์กร

งานสื่อสารองค์กร

×