• วท.บ. 4 ปี
  • สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • ทล.บ. 4 ปี
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
 • วศ.บ. 4 ปี
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ค.บ. 4 ปี
  • อุตสาหกรรมศิลป์
 • วท.บ. 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
 • ทล.บ. 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปง
119 หมู่ 9 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอแม่ะ จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ : 054-237352 | Line ID : itechlpru 
Facebook : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง