:: เอกสารเผยแพร่ภายในคณะ ::
ที่ ชื่อโครงการ
วัน เดือน ปี
1

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากิจกรรมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
หลักสูตร วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (IT Fair)

10-12 มิ.ย. 54
2 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งที่ 4 รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย
28 - 30 พ.ย. 55
3 อบรม Sketch up เพื่อการบูรณาการเรียนการสอน
24 - 25 ธ.ค. 54
4 โครงการอบรมการวัดและการควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมและประยุกต์ใช้งาน
PLC Siemens S7-200 ในงานอุตสาหกรรมขั้นต้น
27 มกราคม 2555
5 โครงการสัมมนาวิชาการ "เทคโนโลยีใหม่ ในเครื่องวัดทางเซรามิก"
26 มกราคม 2555
6 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการแก่ชุมชน
28 ม.ค. - 30 ก.ย. 54
 

:: ITECH IQA ::
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-237352 แฟกซ์อัตโนมัติ 054-241079 โทรภายใน 1337