Welcome to Your Site!

 

 

 

ไม่ว่าอยากจะเป็น

    “ครูช่าง” หรือ “ผู้ประกอบการ”

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คือคำตอบที่ดีที่สุด

“เราเลือกเรียนที่นี่ เพราะที่นี่มีอนาคต”
 


 


เมื่อจบการศึกษา


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ      และเอกชน
  2. นักวิชาการ/วิจัยด้านการศึกษา
  3. นักวิชาชีพด้านการศึกษา
  4. ผู้ประกอบการอิสระ
  5. พนักงานในองค์กรชั้นนำ
 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
  โทรศัพท์: 054-237-352 แฟกซ์: 054-241-079