👩‍🎓 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง


🔸หลักสูตรสร้างทางเลือกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในการประกอบอาชีพ "ครูช่าง"
🔹หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)
🔸หลักสูตรบูรณาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและครุศาสตร์ นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
🔹หลักสูตรมีโรงเรียนเครือข่ายที่มีมาตรฐานและคุณภาพ นักศึกษาสามารถออกปฏิบัติการสอนทั้งภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง
🔸หลักสูตรมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดี (ตามเงื่อนไขหลักสูตร)
______________________________________________________
✔️สมัครออนไลน์ได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/enroll/index.php

  •  กิจกรรมที่ผ่านมา  •  
 

 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง
จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 4 ปี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ อาจารย์อุไรวรรณ คำภูแสน
(อาจารย์ประจำหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.พระนคร)

อาจารย์พิเชษฐ์ เพชรสำแดง (ผอ.รร.ทองทิพย์วิทยา)
อาจารย์ปิยะ ต๊ะวิชัย (ครูชำนาญการพิเศษ รร.ศึกษานารีอนุสรณ์ 1)

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ในรูปแบบของการประชุมในที่ตั้งและออนไลน์ฯ11 มีนาคม 2563
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
ออกบริการวิชาการแก่โรงเรียนและตัดผมนักเรียนก่อนปิดภาคเรียน
19 กุมภาพันธ์ 2563

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบซ่อมบำรุง
ณ บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป (เครือ SCG ) จำกัด
เพื่อประโยชน์และสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาที่จะนำความรู้ที่ได้
ไปพัฒนาทักษะ “ครูช่างมืออาชีพ” และต่อยอดในด้านทักษะ
การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
2 กันยายน 2562

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) 4 ปี
ณ โรงเรียนวิสิฐวิทยา วัดนางแล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 

23 มิถุนายน 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ปกครอง
ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มรภ.ลำปาง
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
เพื่อสร้างเสริมทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนยุคดิจิตอล  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเพื่อมุ่งพัฒนา และส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

กิจกรรมศึกษาดูงาน

22 มกราคม 2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตฯ
ร่วมเรียนรู้กระบวนการผลิตและมาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ณ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด (โรงงานลำปาง)
 

18 มกราคม 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง
จัดอบรมหัวข้อเรื่อง"การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ด้วย LabVIEW" ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและสร้างเสริมบรรยากาศในการเรียนการสอนสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

24 มกราคม 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ขอแสดงความยินดีตัวแทนนักศึกษาจากกิจกรรม
การประกวด Freshy night itech 2018
นายณัฐภาส ไชยศิลป์ ได้รับรางวัลเดือนคณะ
นางสาวอัญชัญ ธนันชัย ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ดาวคณะ
นางสาวณัฐภร แสนตา ตัวแทนชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลง
7 มีนาคม 2561
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.ลำปาง จัดกิจกรรม
"การถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพครูอุตสาหกรรมศิลป์ จากพี่สู่น้อง" “เราเลือกเรียนที่นี่ เพราะที่นี่มีอนาคต”

 

 

 

รูปแบบหลักสูตร
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ปฏิบัติการสอน(ฝึกสอน)ในชั้นปีสุดท้าย
2) จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 168 หน่วยกิต
3) แขนงวิชาเอกที่สามารถเลือกเรียนได้

 • คอมพิวเตอร์ / อิเล็กทรอนิกส์
 • คอมพิวเตอร์ / อุตสาหกรรม
 • คอมพิวเตอร์ / ไฟฟ้า
 • การผลิต / อุตสาหกรรม
 • การผลิต / เซรามิกส์
 • โยธา / ไฟฟ้า
เมื่อจบการศึกษา
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 1.     ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ      และเอกชน
 2.     นักวิชาการ/วิจัยด้านการศึกษา
 3.     นักวิชาชีพด้านการศึกษา
 4.     ผู้ประกอบการอิสระ
 5.     พนักงานในองค์กรชั้นนำ

 

 

 

ไม่ว่าอยากจะเป็น

    “ครูช่าง” หรือ “ผู้ประกอบการ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
คือคำตอบที่ดีที่สุด